Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312
  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου μας.
     
  • Δικτυωθείτε και εσείς! Περιπλανηθείτε στις σελίδες και μη διστάσετε να συμμετάσχετε στη δημοσκόπησή μας.

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - Αντιδήμαρχοι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αρμοδιότητες :

Εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον
Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

Εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον
Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Πολιτισμού.

Ευθύνη της διαδικασίας καταβολής επιδομάτων σε όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας
(Προνοιακά επιδόματα)

Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.

Χορήγηση κάρτας αναπηρίας.

Έλεγχος διαδικασίας δωρεάν παραχώρησης οικημάτων ένεκα απορίας ή λοιπών σοβαρών λόγων.

Υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας ή
άλλα Υπουργεία και φορείς καθώς και Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού θεμάτων παιδείας.

Εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και υγείας.

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλεση των πολιτικών γάμων.

Προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων
οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που
σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων


ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αρμοδιότητες :

Εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον
Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (αρ. 42, 43, 44, 45 και 46), της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και
Καθαριότητας.

Οργάνωση συνεργείων περισυλλογής απορριμμάτων.

Έλεγχος και παρακολούθηση της διαδικασίας περισυλλογής απορριμμάτων.

Μέριμνα για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την τελική εναπόθεσή τους.

Φροντίδα για την καθαριότητα - ευπρεπισμό - προσβασιμότητα του οδικού δικτύου της Πόλης, των κοινοχρήστων χώρων και των Δημοτικών κτιρίων.

Εισήγηση προγραμμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων του Δήμου.

Εισήγηση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού και νέων εγκαταστάσεων.

Προγραμματισμός και επίβλεψη των εργασιών επισκευής - συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.

Υπεύθυνος ελέγχου των υπηρεσιακών οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο.

Επίβλεψη και έλεγχος της διαδικασίας ανακύκλωσης συσκευασιών καθώς και της τελικής διάθεσης των ανακυκλώσιμων υλικών.

Έλεγχος και ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες
που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίβλεψη και συντήρηση των χώρων πρασίνου.

Υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση της μηνιαίας υπερωριακής εργασίας (απογευματινές - Κυριακές -
εξαιρέσιμες) από το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και καθαριότητας.

Μέριμνα για την περισυλλογή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του .

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρμοδιότητες :

Εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

Παρακολούθηση ορθής εκτελέσεως Δημοτικών έργων ( ένταξη περιοχών και επέκταση σχεδίου πόλης, αναθεώρηση Γ.Π.Σ/ ΣΧΟΑΠ , οδοποιία, αποχέτευση κ.α. ).

Παρακολούθηση μελετών που εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία και μηχανολογικών έργων.

Παρακολούθηση έργων στις παιδικές χαρές.

Προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

ΓΚΛΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Αρμοδιότητες :

Συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των Δημοτικών
κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των
εργαζομένων και των επισκεπτών σε αυτά.

Εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονισμό των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας σε
θέματα που αφορούν αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος, οδοποιία , αποχέτευση
και οικοδομικές εργασίες.

Προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά
περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην
χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Ευθύνη σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας.

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αρμοδιότητες :

Ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που βρίσκονται στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αμπελακίων.

Μέριμνα για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα
Αμπελακίων.

Υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων πλην
χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων.

Συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων για
την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων.

Εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης .

Υπεύθυνος πολιτιστικού σχεδιασμού θεμάτων παιδείας .

Εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας ,σύμφωνα με τις αρμοδιότητές  που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας , της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας & Πολιτισμού σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αρμοδιότητες :

Εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον
Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

Εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον
Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Πολιτισμού.

Ευθύνη της διαδικασίας καταβολής επιδομάτων σε όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας
(Προνοιακά επιδόματα)

Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.

Χορήγηση κάρτας αναπηρίας.

Έλεγχος διαδικασίας δωρεάν παραχώρησης οικημάτων ένεκα απορίας ή λοιπών σοβαρών λόγων.

Υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας ή
άλλα Υπουργεία και φορείς καθώς και Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού θεμάτων παιδείας.

Εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και υγείας.

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλεση των πολιτικών γάμων.

Προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων
οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που
σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων


ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αρμοδιότητες :

Εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον
Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (αρ. 42, 43, 44, 45 και 46), της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και
Καθαριότητας.

Οργάνωση συνεργείων περισυλλογής απορριμμάτων.

Έλεγχος και παρακολούθηση της διαδικασίας περισυλλογής απορριμμάτων.

Μέριμνα για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την τελική εναπόθεσή τους.

Φροντίδα για την καθαριότητα - ευπρεπισμό - προσβασιμότητα του οδικού δικτύου της Πόλης, των κοινοχρήστων χώρων και των Δημοτικών κτιρίων.

Εισήγηση προγραμμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων του Δήμου.

Εισήγηση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού και νέων εγκαταστάσεων.

Προγραμματισμός και επίβλεψη των εργασιών επισκευής - συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.

Υπεύθυνος ελέγχου των υπηρεσιακών οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο.

Επίβλεψη και έλεγχος της διαδικασίας ανακύκλωσης συσκευασιών καθώς και της τελικής διάθεσης των ανακυκλώσιμων υλικών.

Έλεγχος και ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες
που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίβλεψη και συντήρηση των χώρων πρασίνου.

Υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση της μηνιαίας υπερωριακής εργασίας (απογευματινές - Κυριακές -
εξαιρέσιμες) από το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και καθαριότητας.

Μέριμνα για την περισυλλογή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του .

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρμοδιότητες :

Εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

Παρακολούθηση ορθής εκτελέσεως Δημοτικών έργων ( ένταξη περιοχών και επέκταση σχεδίου πόλης, αναθεώρηση Γ.Π.Σ/ ΣΧΟΑΠ , οδοποιία, αποχέτευση κ.α. ).

Παρακολούθηση μελετών που εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία και μηχανολογικών έργων.

Παρακολούθηση έργων στις παιδικές χαρές.

Προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

ΓΚΛΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Αρμοδιότητες :

Συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των Δημοτικών
κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των
εργαζομένων και των επισκεπτών σε αυτά.

Εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονισμό των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας σε
θέματα που αφορούν αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος, οδοποιία , αποχέτευση
και οικοδομικές εργασίες.

Προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά
περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην
χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Ευθύνη σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας.

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αρμοδιότητες :

Ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που βρίσκονται στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αμπελακίων.

Μέριμνα για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα
Αμπελακίων.

Υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων πλην
χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων.

Συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων για
την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων.

Εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης .

Υπεύθυνος πολιτιστικού σχεδιασμού θεμάτων παιδείας .

Εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας ,σύμφωνα με τις αρμοδιότητές  που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας , της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας & Πολιτισμού σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού.


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and