Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση • Δήμος Σαλαμίνας
  Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Παιδικοί Σταθμοί
                                                                  

     Σήμερα, εντός των ορίων του Δήμου Σαλαμίνος, λειτουργούν δύο (02) Παιδικοί Σταθμοί. 

     Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Σαλαμίνος παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με προσιτό κόστος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι οικογένειες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

      Η ημερομηνία έναρξης εγγραφών ορίζεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. (ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΡΟΡΙΩΝ 2132060525).

     Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται καθημερινά από τους αρμόδιους υπάλληλους των Παιδικών Σταθμών και από το Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.

Πληροφορίες:
Α΄ Παιδικός Σταθμός
Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 19 & Κυχρέως / Σαλαμίνα -18900
Υπεύθυνη: Τουτουντζή Παρασκευή
Τηλέφωνο/ FAX:  210-4651374
 
Β΄ Παιδικός Σταθμός

Διεύθυνση: Μαραθώνος 100 / Σαλαμίνα -18900

Υπεύθυνη:  Μιχαλάκη Ασήμω
Τηλέφωνο/ FAX: 210-4655476
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού.
 2. Ιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού και φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Επίσης φυματιοαντίδραση (mantoux) σύμφωνα με τις τρέχουσες ιατρικές απόψεις..
 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους συνοδευόμενο από Υ.Δ. του Ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντιγράφου που κατατίθεται ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος ή Υ.Δ. του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος τους, θεωρημένη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα.
 4. Βεβαίωση  εργασίας από τον εργοδότη και επικυρωμένο αντίγραφο ενσήμων των γονέων προκειμένου για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα ή οποιοδήποτε Δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια τέκνου (μονογονεϊκή) εργάζεται. Όταν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος επισυνάπτεται (εκτός των όσων ορίζονται στην #3) η κάρτα του Ο.Α.Ε.Δ.(φωτοτυπία επικυρωμένη).
 5. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Π.Σ εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται .                                                                                                                

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασης της οικογένειας του παιδιού, πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στον εκάστοτε Παιδικό Σταθμό.

 

Παιδικοί Σταθμοί
                                                                  

     Σήμερα, εντός των ορίων του Δήμου Σαλαμίνος, λειτουργούν δύο (02) Παιδικοί Σταθμοί. 

     Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Σαλαμίνος παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με προσιτό κόστος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι οικογένειες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

      Η ημερομηνία έναρξης εγγραφών ορίζεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. (ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΡΟΡΙΩΝ 2132060525).

     Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται καθημερινά από τους αρμόδιους υπάλληλους των Παιδικών Σταθμών και από το Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.

Πληροφορίες:
Α΄ Παιδικός Σταθμός
Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 19 & Κυχρέως / Σαλαμίνα -18900
Υπεύθυνη: Τουτουντζή Παρασκευή
Τηλέφωνο/ FAX:  210-4651374
 
Β΄ Παιδικός Σταθμός

Διεύθυνση: Μαραθώνος 100 / Σαλαμίνα -18900

Υπεύθυνη:  Μιχαλάκη Ασήμω
Τηλέφωνο/ FAX: 210-4655476
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού.
 2. Ιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού και φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Επίσης φυματιοαντίδραση (mantoux) σύμφωνα με τις τρέχουσες ιατρικές απόψεις..
 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους συνοδευόμενο από Υ.Δ. του Ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντιγράφου που κατατίθεται ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος ή Υ.Δ. του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος τους, θεωρημένη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα.
 4. Βεβαίωση  εργασίας από τον εργοδότη και επικυρωμένο αντίγραφο ενσήμων των γονέων προκειμένου για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα ή οποιοδήποτε Δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια τέκνου (μονογονεϊκή) εργάζεται. Όταν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος επισυνάπτεται (εκτός των όσων ορίζονται στην #3) η κάρτα του Ο.Α.Ε.Δ.(φωτοτυπία επικυρωμένη).
 5. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Π.Σ εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται .                                                                                                                

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασης της οικογένειας του παιδιού, πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στον εκάστοτε Παιδικό Σταθμό.

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and