Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

1η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας και ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή και την διαχείριση των έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων:
α) στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια και β) στο δημοτικό διαμέρισμα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη’’ με κωδικούς ΟΠΣ 341287 και 340044 αντίστοιχα.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Έγκριση υποβολής της πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης: «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Σαλαμίνας», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», πρόσκληση 59 – «Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου» και προτεινόμενο ποσό χρηματοδότησης 61.500,00 ευρώ με ΦΠΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
3.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.- -Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων που περιλαμβάνονται μέσα στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Σαλαμίνας, στο Αθλητικό Σωματείο «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», με την υποχρέωση να κατασκευάσει νέες Αθλητικές Εγκαταστάσεις... ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.-Έγκριση προτεινόμενων θέσεων για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων στη Δ.Κ. Αιαντείου Σαλαμίνας , το οποίο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 340044. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.-Παράταση συμβατικής μελέτης < Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΚΑΝΑΚΙΑ Δ.Δ.ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.-Παράταση προθεσμίας σύμβασης < Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με επίγειες μεθόδους , πολεοδομικές μελέτες ένταξης σε σχέδιο πόλης , πράξεις εφαρμογής οικιστικών περιοχών Β΄ κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας >. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 450/2013 απόφασης του Δημ. Σ/λίου σχετικά με χορήγηση ή μη άδειας κατάληψης Κ/Χ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
9.-Αποδέσμευση-Ανατροπή απλήρωτων πιστώσεων οικ. έτους 2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.-Έκφραση σύμφωνης γνώμης στο προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.» οικ. έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11.-Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.-Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.».για το έτος 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

1.- Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας και ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή και την διαχείριση των έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων:
α) στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια και β) στο δημοτικό διαμέρισμα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη’’ με κωδικούς ΟΠΣ 341287 και 340044 αντίστοιχα.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Έγκριση υποβολής της πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης: «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Σαλαμίνας», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», πρόσκληση 59 – «Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου» και προτεινόμενο ποσό χρηματοδότησης 61.500,00 ευρώ με ΦΠΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
3.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.- -Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων που περιλαμβάνονται μέσα στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Σαλαμίνας, στο Αθλητικό Σωματείο «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», με την υποχρέωση να κατασκευάσει νέες Αθλητικές Εγκαταστάσεις... ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.-Έγκριση προτεινόμενων θέσεων για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων στη Δ.Κ. Αιαντείου Σαλαμίνας , το οποίο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 340044. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.-Παράταση συμβατικής μελέτης < Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΚΑΝΑΚΙΑ Δ.Δ.ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.-Παράταση προθεσμίας σύμβασης < Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με επίγειες μεθόδους , πολεοδομικές μελέτες ένταξης σε σχέδιο πόλης , πράξεις εφαρμογής οικιστικών περιοχών Β΄ κατοικίας Δήμου Σαλαμίνας >. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 450/2013 απόφασης του Δημ. Σ/λίου σχετικά με χορήγηση ή μη άδειας κατάληψης Κ/Χ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
9.-Αποδέσμευση-Ανατροπή απλήρωτων πιστώσεων οικ. έτους 2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.-Έκφραση σύμφωνης γνώμης στο προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.» οικ. έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11.-Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.-Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.».για το έτος 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.


Privacy Statement Powered by and