Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

24η Συνεδρίαση

 

1.¨ Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών και παράταση προθεσμίας  του έργου ¨ Κατασκευή  εξωτερικών διακλαδώσεων ¨ . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του έργου :¨ Αποκατάσταση  ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων ¨ .  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3. Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου  : « Αποκατάσταση  φθορών ασφαλτικών  οδοστρωμάτων ¨   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4. Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου ¨ Εγκατάσταση  πινακίδων οδοσήμανσης¨ .  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5. ¨ Έγκριση  υψομετρικής   μελέτης   ¨ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.«Εκδίκαση της με  αριθ. Πρωτ. 15391/10-6-2014 ένστασης της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7. Έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης της επιχείρησης WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8. Διαβίβαση εισήγησης Παράτασης Προθεσμίας  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής που αφορά το έργο: «Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης »  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9. ¨ Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής του έργου  ¨ Κατασκευή  δευτερεύοντος δικτύου  αποχέτευσης  ακαθάρτων υδάτων πόλης  Σαλαμίνας ¨ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10. ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11. Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημ. Σ/λιο για την αναμόρφωση προϋπολογ. οικ. Έτους 2014.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12. «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13. “ Ορισμός νέου Προέδρου στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ”.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

14. Εκλογή Αντιπροσώπων του Δήμου Σαλαμίνας στον  ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.  Σχετικό:  Το από 26.9.2014 έγγραφο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15. Συγκρότηση Επιτροπής  Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16. Aντικατάσταση των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετέχουν ως μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού, με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17. Ίδρυση Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (ΓΠΠ) στο Δήμο Σαλαμίνος-Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

18. Παρατάσεις  μισθώσεων  κτιρίων που στεγάζονται τα ΚΕΠ  Σαλαμίνας.

19. Λήψη απόφασης  για την προσωρινή  αποχή του  κ. Στάμου Μπακαούκα από τις υποχρεώσεις του  ως  Δημ. Σύμβουλος,  για λόγους υγείας  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου  68 παρ. 3  του Ν. 3852/2010 .

20. “Ανανέωση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου των  εργαζομένων