Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

28η Συνεδρίαση

 

1.- Αιτήματα του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Σαλαμίνας .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
2.- Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ και καθορισμός χρήσης τους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.- Νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων , ύστερα από το υπ’ αριθμ. 192429/2-10-2014 έγγραφο της Περιφερειάρχη Αττικής κ. Δούρου Ρένας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.- Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού, στην Επιτροπή εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής του Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.- Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού στον Δήμο Σαλαμίνας, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ, του Ν. 3852/2010.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και ορισμός των αιρετών μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Ορισμός επιτροπής Εκταφών και Κοσμητείας Κοιμητηρίων σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.-΄Εγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης του έργου που αφορά «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.- Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου :”Κατασκευή 8/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας στη θέση Παλούκια”.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11.- Αποδοχή και έγκριση της μελέτης “Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης στο δίκτυο Σατερλί – Κανάκια στο Δήμο Σαλαμίνας”.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.- Αποδοχή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων υδάτων στα Αμπελάκια Σαλαμίνας”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.- Εκδίκαση της με αριθμ. πρωτ. 25365/25-9-2014 ένστασης της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.- Έκθεση Εσόδων Εξόδων Γ’ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
15.- Αποδοχή πρακτικού Επιτροπής Προσδιορισμού αξίας των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα , σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
16.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την κατανομή ΣΑΤΑ, ετών 2013 -2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
17.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 4η Αναμόρφωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικ. έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19.- Κατανομή ποσού 69.485,31 € , στις Σχολικές Επιτροπές , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42646/04-11-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και της από 6-11-2014 σχετικής αναγγελίας πίστωσης του Τ.Π.& Δανείων προς τον Δήμο Σαλαμίνας ως εξής:
α.- για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων με το ποσόν των 59.761,31€.
β.- για την υλοποίηση του θεσμού των σχολικών τροχονόμων με το ποσόν των 9.724,00€. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
20.- Τακτική Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.» για το έτος 2015.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
21.- Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές- Φωτοτυπικά Μηχανήματα- FAX - Scanner (χρήση 2014-2015).ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
22.- Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 378/2013 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η τροποποίηση της εγκεκριμένης οδού Κολοκοτρώνη στην θέση Αγία Παρασκευή του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
23.-Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου ακινήτων, σε περιοχές του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
24.- Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
25.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

 

1.- Αιτήματα του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Σαλαμίνας .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
2.- Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ και καθορισμός χρήσης τους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.- Νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων , ύστερα από το υπ’ αριθμ. 192429/2-10-2014 έγγραφο της Περιφερειάρχη Αττικής κ. Δούρου Ρένας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.- Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού, στην Επιτροπή εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής του Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.- Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού στον Δήμο Σαλαμίνας, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ, του Ν. 3852/2010.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και ορισμός των αιρετών μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Ορισμός επιτροπής Εκταφών και Κοσμητείας Κοιμητηρίων σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.-΄Εγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης του έργου που αφορά «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.- Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου :”Κατασκευή 8/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας στη θέση Παλούκια”.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11.- Αποδοχή και έγκριση της μελέτης “Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης στο δίκτυο Σατερλί – Κανάκια στο Δήμο Σαλαμίνας”.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.- Αποδοχή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων υδάτων στα Αμπελάκια Σαλαμίνας”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.- Εκδίκαση της με αριθμ. πρωτ. 25365/25-9-2014 ένστασης της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.- Έκθεση Εσόδων Εξόδων Γ’ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
15.- Αποδοχή πρακτικού Επιτροπής Προσδιορισμού αξίας των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα , σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
16.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την κατανομή ΣΑΤΑ, ετών 2013 -2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
17.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 4η Αναμόρφωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικ. έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19.- Κατανομή ποσού 69.485,31 € , στις Σχολικές Επιτροπές , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42646/04-11-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και της από 6-11-2014 σχετικής αναγγελίας πίστωσης του Τ.Π.& Δανείων προς τον Δήμο Σαλαμίνας ως εξής:
α.- για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων με το ποσόν των 59.761,31€.
β.- για την υλοποίηση του θεσμού των σχολικών τροχονόμων με το ποσόν των 9.724,00€. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
20.- Τακτική Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.» για το έτος 2015.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
21.- Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές- Φωτοτυπικά Μηχανήματα- FAX - Scanner (χρήση 2014-2015).ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
22.- Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 378/2013 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η τροποποίηση της εγκεκριμένης οδού Κολοκοτρώνη στην θέση Αγία Παρασκευή του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
23.-Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου ακινήτων, σε περιοχές του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
24.- Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
25.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 


Privacy Statement Powered by and