Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

31η Συνεδρίαση

 

1.- Έγκριση προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.- Έγκριση προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού χρήσης 2014 – 2015.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.-΄Εγκριση προμήθειας αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές- Φωτοτυπικά Μηχανήματα- FAX - Scanner (χρήση 2014-2015).ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.- Παραχώρηση στην ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ Δημοτικών χώρων για πλήρη χρήση, εκμετάλλευση & διαχείριση για τα έτη 2014,2015,2016 σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 2 του Ν. 3463/06. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.-Έκφραση σύμφωνης γνώμης των υπ’ αριθμ. 22,23,36 & 47/2014 αποφάσεων που αφορά: Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού του Ν.Π. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π, οικ. έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής τέχνης και Ιστορίας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.- Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.- ΄Εγκριση Προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης - Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2015.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.- Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2015.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP1.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP2 .
11.- Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. οικ. έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.- Έγκριση παράτασης περαίωσης της μελέτης « Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Β’ κατοικίας περιοχών Αγ. Δημήτριος - Ζορμπαλά- Περιστέρια – Μαρούδι».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.- Παράταση συμβατικής μελέτης « Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΚΑΝΑΚΙΑ Δ.Δ. Αιαντείου».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.-Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου : «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
15.- Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων υδάτων πόλης Σαλαμίνας και ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
16.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Εγκατάσταση υδρομετρητών» .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
17.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : « Αποκατάσταση ρυμοτομούμενων μαντροτοίχων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
20.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης : « Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση χρήσεων και παρεμβάσεων Δήμου Σαλαμίνας ( Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ στα όρια του Νέου Δήμου και αναθεώρηση υφιστάμενου Γ.Π.Σ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
21.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Εγκατάσταση πινακίδων οδοσήμανσης» . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
22.- Εκδίκαση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 375/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 205/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σαλαμίνας στα Ο.Τ.177 & 178 στη Δ.Ε. Αιαντείου με κατάργηση της εγκεκριμένης αδιάνοικτης οδού μεταξύ των και ταυτόχρονη μετατόπιση του άξονα της οδού.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

23.- Ανανέωση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κινητής ρυμουλκούμενης καντίνας του κ. Καλή Ανδρέα επί της προβλήτας στην περιοχή της Φανερωμένης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
24.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή Μπιζάνι εξ’ αιτίας παραβατικής συμπεριφοράς ROMA που διαμένουν στην περιοχή , κατόπιν αιτήματος κατοίκων περιοχής .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
25.-Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας και Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων της χερσαίας ζώνης Λιμένος και τον καθορισμό χώρων δικαιοδοσίας του Δ. Λιμενικού Ταμείου στα διοικητικά όρια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
26.- Διάθεση(ψήφιση ) πίστωσης για την κάλυψη εξόδων της εκδήλωσης για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

 

1.- Έγκριση προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.- Έγκριση προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού χρήσης 2014 – 2015.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.-΄Εγκριση προμήθειας αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – Εκτυπωτές- Φωτοτυπικά Μηχανήματα- FAX - Scanner (χρήση 2014-2015).ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.- Παραχώρηση στην ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ Δημοτικών χώρων για πλήρη χρήση, εκμετάλλευση & διαχείριση για τα έτη 2014,2015,2016 σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 2 του Ν. 3463/06. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.-Έκφραση σύμφωνης γνώμης των υπ’ αριθμ. 22,23,36 & 47/2014 αποφάσεων που αφορά: Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού του Ν.Π. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π, οικ. έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής τέχνης και Ιστορίας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.- Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.- ΄Εγκριση Προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης - Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2015.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.- Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2015.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP1.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP2 .
11.- Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. οικ. έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.- Έγκριση παράτασης περαίωσης της μελέτης « Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Β’ κατοικίας περιοχών Αγ. Δημήτριος - Ζορμπαλά- Περιστέρια – Μαρούδι».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.- Παράταση συμβατικής μελέτης « Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΚΑΝΑΚΙΑ Δ.Δ. Αιαντείου».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.-Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου : «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
15.- Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων υδάτων πόλης Σαλαμίνας και ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
16.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Εγκατάσταση υδρομετρητών» .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
17.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : « Αποκατάσταση ρυμοτομούμενων μαντροτοίχων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
20.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης : « Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση χρήσεων και παρεμβάσεων Δήμου Σαλαμίνας ( Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ στα όρια του Νέου Δήμου και αναθεώρηση υφιστάμενου Γ.Π.Σ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
21.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Εγκατάσταση πινακίδων οδοσήμανσης» . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
22.- Εκδίκαση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 375/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 205/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σαλαμίνας στα Ο.Τ.177 & 178 στη Δ.Ε. Αιαντείου με κατάργηση της εγκεκριμένης αδιάνοικτης οδού μεταξύ των και ταυτόχρονη μετατόπιση του άξονα της οδού.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

23.- Ανανέωση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κινητής ρυμουλκούμενης καντίνας του κ. Καλή Ανδρέα επί της προβλήτας στην περιοχή της Φανερωμένης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
24.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή Μπιζάνι εξ’ αιτίας παραβατικής συμπεριφοράς ROMA που διαμένουν στην περιοχή , κατόπιν αιτήματος κατοίκων περιοχής .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
25.-Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας και Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων της χερσαίας ζώνης Λιμένος και τον καθορισμό χώρων δικαιοδοσίας του Δ. Λιμενικού Ταμείου στα διοικητικά όρια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
26.- Διάθεση(ψήφιση ) πίστωσης για την κάλυψη εξόδων της εκδήλωσης για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 


Privacy Statement Powered by and