Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

1η Συνεδρίαση

 

1.  Έγκριση  της έκθεσης πεπραγμένων του εκκαθαριστή της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σαλαμίνας, καθώς και απαλλαγή του εκκαθαριστή . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

2.   Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για το έργο : «Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας νήσου Σαλαμίνας», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

3. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης «Προμήθεια Γάλακτος  Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμου Σαλαμίνας» , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

4.  Α΄ κατανομή  ποσού 72.321,35 € προς κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων  του Δήμου Σαλαμίνας  και της αμοιβής  των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, καθώς και την  ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

5.   Έκφραση  σύμφωνης γνώμης στον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,  οικονομικού έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

6. Έγκριση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος  και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., οικ. Έτους 2017 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1 ZIP .   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2 ZIP.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3 ZIP. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ZIP.                                

 

7.  Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

8.  Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

9.  Έγκριση  των όρων της  σύμβασης δεσμευμένου  λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου,  εξουσιοδότηση  της Δημάρχου για την υπογραφής   της ,  καθώς και ορισμός  υπευθύνου στο Ταμείο  Παρακαταθηκών  και Δανείων  ως χειριστής  και μεσεγγυούχος  του         προϊόντος  του ως άνω  δεσμευμένου λογαριασμού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σαλαμίνας  στην Επιτροπή Ανέλκυσης ναυαγίων , έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.    Διαγραφές οφειλετών  μη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων  από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π, των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων & Σεληνίων » . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.   Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

13.   Διορθώσεις λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

1.  Έγκριση  της έκθεσης πεπραγμένων του εκκαθαριστή της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σαλαμίνας, καθώς και απαλλαγή του εκκαθαριστή . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

2.   Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για το έργο : «Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας νήσου Σαλαμίνας», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

3. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης «Προμήθεια Γάλακτος  Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμου Σαλαμίνας» , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

4.  Α΄ κατανομή  ποσού 72.321,35 € προς κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων  του Δήμου Σαλαμίνας  και της αμοιβής  των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, καθώς και την  ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

5.   Έκφραση  σύμφωνης γνώμης στον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,  οικονομικού έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

6. Έγκριση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος  και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., οικ. Έτους 2017 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1 ZIP .   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2 ZIP.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3 ZIP. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ZIP.                                

 

7.  Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

8.  Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

9.  Έγκριση  των όρων της  σύμβασης δεσμευμένου  λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου,  εξουσιοδότηση  της Δημάρχου για την υπογραφής   της ,  καθώς και ορισμός  υπευθύνου στο Ταμείο  Παρακαταθηκών  και Δανείων  ως χειριστής  και μεσεγγυούχος  του         προϊόντος  του ως άνω  δεσμευμένου λογαριασμού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σαλαμίνας  στην Επιτροπή Ανέλκυσης ναυαγίων , έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.    Διαγραφές οφειλετών  μη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων  από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π, των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων & Σεληνίων » . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.   Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

13.   Διορθώσεις λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.


Privacy Statement Powered by and