Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

6η Συνεδρίαση

 

1. - ΄Εγκριση του τροποποιημένου σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας όπως αυτό υποβλήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρ.17 περ.θ &27 Ν.4270/2014) ΥΠ.ΕΣ & Δ.Α. σύμφωνα με την 110/2017 απόφ. Οικ. Επιτροπής και το πρακτικό 115ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.-   ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας,  οικ. έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.-  Καθορισμός  των δημοτικών τελών  καθαριότητας  και ηλεκτροφωτισμού για την επιβολή τελών, δικαιωμάτων  και εισφορών (άρθρο 72 πα.1ζ Ν. 3852/2010) και ειδικότερα  για την αναπροσαρμογή  ή μη του  τιμολογίου  της Ύδρευσης  και των τελών  κατάληψης κοινόχρηστου  χώρου, για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

1. - ΄Εγκριση του τροποποιημένου σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας όπως αυτό υποβλήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρ.17 περ.θ &27 Ν.4270/2014) ΥΠ.ΕΣ & Δ.Α. σύμφωνα με την 110/2017 απόφ. Οικ. Επιτροπής και το πρακτικό 115ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.-   ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας,  οικ. έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.-  Καθορισμός  των δημοτικών τελών  καθαριότητας  και ηλεκτροφωτισμού για την επιβολή τελών, δικαιωμάτων  και εισφορών (άρθρο 72 πα.1ζ Ν. 3852/2010) και ειδικότερα  για την αναπροσαρμογή  ή μη του  τιμολογίου  της Ύδρευσης  και των τελών  κατάληψης κοινόχρηστου  χώρου, για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ


Privacy Statement Powered by and