Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

9η Συνεδρίαση

1.- Εκδίκαση & αποδοχή ή μη αιτήματος θετικών ζημιών της εταιρείας «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
2.- Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 202/2016 απόφασης του Δ.Σ. κα εκ νέου έγκριση σύναψης και των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας Νήσου Σαλαμίνας». προϋπολογισμού 2.500.000,00 με το Φ.Π.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
3. Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης τους με αντάλλαγμα με απ’ ευθείας ανάθεση και δημοπρασία για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
4.- Αδελφοποίηση του Δήμου Σαλαμίνας με τον ιστορικό Δήμο Κυριάτ Μοτσκίν. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
5.- Αποδοχή ποσού 85.000€ που αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13492/264/2017 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
6.- Β΄ κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία του Δήμου, καθώς και για την αμοιβή των σχολικών τροχονόμων , για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
7.- Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για την διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο :΄Εργα αντιπυρικής προστασίας δασών έτους 2017- καθαρισμοί παριών οδών και συντήρηση ζωνών πυροπροστασίας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
8.- Έγκριση μελέτης που αφορά : «Ασφάλιστρα Αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017-2018» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
9.- Έγκριση μελέτης που αφορά : « Προμήθεια κάδων Απορριμμάτων » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
10.- ΄Εγκριση μελέτης που αφορά : « Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων , έτους 2017 » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
11.- Αποδοχή & έγκριση μελέτης : Καθαίρεση και απομάκρυνση κρηπιδωμάτων στην παραλία Βασιλικών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
12.- Τροποποίηση της 261/2015 απόφασης Δ.Σ. κατά το μέρος της που αφορά την σήμανση του κόμβου των οδών Κατσέλη ( Δ.Γαρείου) και Καραϊσκάκη ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
13.- Παράταση προθεσμίας του έργου : Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
14.- Τακτική Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκης –Μουσείου –Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
15.- Ρύθμιση χρεωστικού υπολοίπου του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
16.- Έγκριση χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικών οργάνων έως τις 03.00 π.μ. του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-BERLIN επί της οδού Αγίου Νικολάου 28 στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
17.- Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : « Ορισμό τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
18.- Συγκρότηση Επιτροπής για την εφαρμογή Διοικητικών πράξεων (άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 2307/1995 & άρθρο 80 του Ν. 3463/2006). 
19.- Συζήτηση του θέματος που αφορά « Συνδέσεις οικημάτων με το Δίκτυο ακαθάρτων υδάτων Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
20.- Συζήτηση του θέματος που αφορά την τακτοποίηση των εργαζομένων Αθ. Κουτούκα & Γεωργίας Μανόγλου (σύμφωνα με την 4478/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και συνδυαστικά με την 3709/2016 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
21.- Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 75/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά :Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημ. Έκτασης στην ιδιοκτησία κληρονόμων Αθαν. Θάνου στο Ο.Τ. 48 στην Δ.Κ. Σεληνίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
22.- Παραχώρηση τάφου κατόπιν αιτήματος της κας Τσακνή Άννας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

1.- Εκδίκαση & αποδοχή ή μη αιτήματος θετικών ζημιών της εταιρείας «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
2.- Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 202/2016 απόφασης του Δ.Σ. κα εκ νέου έγκριση σύναψης και των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας Νήσου Σαλαμίνας». προϋπολογισμού 2.500.000,00 με το Φ.Π.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
3. Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης τους με αντάλλαγμα με απ’ ευθείας ανάθεση και δημοπρασία για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
4.- Αδελφοποίηση του Δήμου Σαλαμίνας με τον ιστορικό Δήμο Κυριάτ Μοτσκίν. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
5.- Αποδοχή ποσού 85.000€ που αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13492/264/2017 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
6.- Β΄ κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία του Δήμου, καθώς και για την αμοιβή των σχολικών τροχονόμων , για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
7.- Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για την διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο :΄Εργα αντιπυρικής προστασίας δασών έτους 2017- καθαρισμοί παριών οδών και συντήρηση ζωνών πυροπροστασίας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
8.- Έγκριση μελέτης που αφορά : «Ασφάλιστρα Αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017-2018» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
9.- Έγκριση μελέτης που αφορά : « Προμήθεια κάδων Απορριμμάτων » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
10.- ΄Εγκριση μελέτης που αφορά : « Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων , έτους 2017 » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
11.- Αποδοχή & έγκριση μελέτης : Καθαίρεση και απομάκρυνση κρηπιδωμάτων στην παραλία Βασιλικών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
12.- Τροποποίηση της 261/2015 απόφασης Δ.Σ. κατά το μέρος της που αφορά την σήμανση του κόμβου των οδών Κατσέλη ( Δ.Γαρείου) και Καραϊσκάκη ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
13.- Παράταση προθεσμίας του έργου : Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
14.- Τακτική Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκης –Μουσείου –Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
15.- Ρύθμιση χρεωστικού υπολοίπου του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
16.- Έγκριση χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικών οργάνων έως τις 03.00 π.μ. του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-BERLIN επί της οδού Αγίου Νικολάου 28 στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
17.- Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : « Ορισμό τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
18.- Συγκρότηση Επιτροπής για την εφαρμογή Διοικητικών πράξεων (άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 2307/1995 & άρθρο 80 του Ν. 3463/2006). 
19.- Συζήτηση του θέματος που αφορά « Συνδέσεις οικημάτων με το Δίκτυο ακαθάρτων υδάτων Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
20.- Συζήτηση του θέματος που αφορά την τακτοποίηση των εργαζομένων Αθ. Κουτούκα & Γεωργίας Μανόγλου (σύμφωνα με την 4478/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και συνδυαστικά με την 3709/2016 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
21.- Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 75/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά :Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημ. Έκτασης στην ιδιοκτησία κληρονόμων Αθαν. Θάνου στο Ο.Τ. 48 στην Δ.Κ. Σεληνίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
22.- Παραχώρηση τάφου κατόπιν αιτήματος της κας Τσακνή Άννας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ


Privacy Statement Powered by and