Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

14η Συνεδρίαση

1.- Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μονάδα καλλιέργειας οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργεια)», υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η , α/α:4 (εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων) στη θέση «Ψιλή ΄Αμμος» του όρμου Βασιλικά του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ3.

2.- Αποδοχή ή μη της απάντησης  της Ειδικής Γραμματείας  Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  επί του αιτήματος  καταβολής δαπάνης  θετικών ζημιών  αναδόχου  στα πλαίσια εκτέλεσης  του έργου : Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης  στους οικισμούς Αμπελάκια – Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.-  Έγκριση μελέτης  για την ηχητική κάλυψη  διαφόρων εκδηλώσεων  του Δήμου  που θα πραγματοποιηθούν  μέχρι 31/12/2017  και ψήφιση σχετικής πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.- Έγκριση μελέτης για την διενέργεια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  με τίτλο ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2017  και  ψήφιση σχετικής πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5.-  Πρόσληψη   προσωπικού   για   την   κάλυψη   κατεπειγουσών ή εποχιακών και   πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

 

1.- Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μονάδα καλλιέργειας οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργεια)», υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η , α/α:4 (εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων) στη θέση «Ψιλή ΄Αμμος» του όρμου Βασιλικά του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ3.

2.- Αποδοχή ή μη της απάντησης  της Ειδικής Γραμματείας  Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  επί του αιτήματος  καταβολής δαπάνης  θετικών ζημιών  αναδόχου  στα πλαίσια εκτέλεσης  του έργου : Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης  στους οικισμούς Αμπελάκια – Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.-  Έγκριση μελέτης  για την ηχητική κάλυψη  διαφόρων εκδηλώσεων  του Δήμου  που θα πραγματοποιηθούν  μέχρι 31/12/2017  και ψήφιση σχετικής πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.- Έγκριση μελέτης για την διενέργεια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  με τίτλο ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2017  και  ψήφιση σχετικής πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5.-  Πρόσληψη   προσωπικού   για   την   κάλυψη   κατεπειγουσών ή εποχιακών και   πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

 


Privacy Statement Powered by and