Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

1η Συνεδρίαση

1.-Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σαλαμίνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 περί «΄Ενταξης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

2.-΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄τριμήνου 2018 για τον έλεγχο – υλοποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

3. -΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2018.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

4.-Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας για το έτος 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

5.- Αποδοχή ή μη των όρων της σύμβασης που αφορά ρύθμιση του χρεωστικού ανοίγματος του Δήμου Σαλαμίνας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ρύθμισης εκχώρησης απαίτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

6.- Συμπληρωματική κατανομή στον Δήμο Σαλαμίνας το ποσό των 14.128,77€ προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων μας και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 78021/28-12-2018 αποφ. του ΥΠ.ΕΣ. και με την αριθμ.Πρωτ.:@PRTKL@/31-12-2018 Αναγγελία Πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

7.-΄Εγκριση χρονικής παράτασης της Σύμβασης για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2018.         
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 

8.-΄Εγκριση χρονικής παράτασης της Σύμβασης για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 

9.-΄Εγκριση «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2019». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 

10.-Έγκριση χρονικής παράτασης της Σύμβασης για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης - Θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 

11.- Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα της κα Αθανασοπούλου Κλεοπάτρας για την πώληση οστρακοειδών, επί της Λεωφ. Αιαντείου (11η Στάση) στην περιοχή Κατσούλι Σαλαμίνας, ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

12.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας της «Προμήθειας απορριμματοκιβωτίων (μεταλλικών), χωρητικότητας 12κμ».                
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

13.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας της «Προμήθειας απορριμματοκιβωτίων (μεταλλικών), χωρητικότητας 30κμ».               
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

1.-Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σαλαμίνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 περί «΄Ενταξης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

2.-΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄τριμήνου 2018 για τον έλεγχο – υλοποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

3. -΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2018.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

4.-Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας για το έτος 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

5.- Αποδοχή ή μη των όρων της σύμβασης που αφορά ρύθμιση του χρεωστικού ανοίγματος του Δήμου Σαλαμίνας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ρύθμισης εκχώρησης απαίτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

6.- Συμπληρωματική κατανομή στον Δήμο Σαλαμίνας το ποσό των 14.128,77€ προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων μας και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 78021/28-12-2018 αποφ. του ΥΠ.ΕΣ. και με την αριθμ.Πρωτ.:@PRTKL@/31-12-2018 Αναγγελία Πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

7.-΄Εγκριση χρονικής παράτασης της Σύμβασης για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2018.         
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 

8.-΄Εγκριση χρονικής παράτασης της Σύμβασης για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 

9.-΄Εγκριση «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2019». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 

10.-Έγκριση χρονικής παράτασης της Σύμβασης για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης - Θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 

11.- Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα της κα Αθανασοπούλου Κλεοπάτρας για την πώληση οστρακοειδών, επί της Λεωφ. Αιαντείου (11η Στάση) στην περιοχή Κατσούλι Σαλαμίνας, ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

12.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας της «Προμήθειας απορριμματοκιβωτίων (μεταλλικών), χωρητικότητας 12κμ».                
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

13.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας της «Προμήθειας απορριμματοκιβωτίων (μεταλλικών), χωρητικότητας 30κμ».               
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and